Chính sách bảo mật Puziness

Chúng tôi, Puziness biết bạn đang quan tâm đến việc sử dụng, chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như thế nào và chúng tôi nghiêm túc về sự riêng tư này. Vui lòng đọc những điều sau đây để tìm hiểu thêm về Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận các thực tiễn và chính sách được nêu trong Chính sách Bảo mật và đồng ý rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng , chia sẻ thông tin của bạn theo những cách sau: Việc bạn sử dụng Dịch vụ của Puziness luôn tuân theo Điều khoản Sử dụng, trong đó kết hợp Chính sách Bảo mật. Bất kỳ điều khoản nào chúng tôi sử dụng trong Chính sách này mà không xác định đều có các định nghĩa được đưa ra trong Điều khoản Sử dụng.

Chính sách bảo mật này bao gồm những gì?

Chính sách Bảo mật này bao gồm việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân ("Thông tin Cá nhân") mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân khác nhau liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, bao gồm để cá nhân hóa, cung cấp và cải tiến dịch vụ, cho phép bạn thiết lập một tài khoản người dùng, cho phép bạn xây dựng Chatbot và giao tiếp với chatbot như những người khác đã xây dựng, cho phép người dùng khác liên lạc với bạn, để đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm, dịch vụ nhất định và để phân tích cách bạn sử dụng các dịch vụ. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số Thông tin Cá nhân với bên thứ ba, nhưng chỉ ở mức độ cho phép dưới đây. Như đã lưu ý trong Điều khoản Sử dụng, chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bất cứ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không cố gắng đăng ký Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào về bản thân bạn cho chúng tôi.

Chính sách này có thể thay đổi

Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện dịch vụ, do đó, chúng tôi có thể cần phải thay đổi Chính sách bảo mật này theo thời gian sao cho phù hợp với sự phát triển của dịch vụ, nhưng chúng tôi sẽ thông báo tới bạn sự thay đổi trên Puziness.com, bằng cách gửi cho bạn một email, hoặc bằng một số phương tiện khác. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật đã được đăng, có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các thay đổi. Sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ là tùy thuộc vào Chính sách Bảo mật có hiệu lực vào thời điểm thông tin đó được sử dụng.

Puziness thu thập thông tin gì?

Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn tạo tài khoản trên Dịch vụ của chúng tôi để xây dựng một chatbot, thông qua quá trình đăng ký hoặc thông qua cài đặt tài khoản của bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như, nhưng Tên, địa chỉ email, múi giờ, danh sách các trang Facebook mà bạn sở hữu. Nếu bạn là một cá nhân giao tiếp với chatbot đã được tạo ra bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên, giới tính, múi giờ và hình ảnh, nếu bạn cung cấp Facebook của bạn hoặc chứng nhận tài khoản của bên thứ ba khác, một số nội dung hoặc thông tin trong các tài khoản đó ("Thông tin Tài khoản bên thứ ba") có thể được truyền vào tài khoản của bạn với chúng tôi và thông tin tài khoản của bên thứ ba được chuyển đến các Dịch vụ của chúng tôi là sẽ được bảo vệ bởi Chính sách Bảo mật này; Ví dụ như khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi bằng cách sử dụng tài khoản Facebook Messenger, chúng tôi có thể nhận được thông tin cá nhân của bạn được liên kết với tài khoản, chẳng hạn như các trang Facebook của bạn. Một số thông tin nhất định có thể được yêu cầu để đăng ký với chúng tôi hoặc để tận dụng lợi thế của một số tính năng của chúng tôi

Thông tin thu thập được tự động

Bất cứ khi nào bạn tương tác với dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin, nhật ký máy chủ từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, có thể bao gồm bất kỳ trò chuyện nào mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng dịch vụ, lịch sử cuộc trò chuyện của bạn với các chatbot (s), địa chỉ IP, dữ liệu vị trí địa lý, thiết bị thông tin nhận dạng, thông tin "cookie", loại trình duyệt hoặc thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập vào dịch vụ và trang hoặc tính năng bạn yêu cầu. "Cookie" là những số nhận dạng mà chúng tôi chuyển sang trình duyệt hoặc thiết bị cho phép chúng tôi nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của bạn và cho chúng tôi biết cách thức và thời gian trang và tính năng trong dịch vụ của chúng tôi được truy cập và có bao nhiêu người. Bạn có thể thay đổi tùy chọn trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để ngăn hoặc giới hạn sự chấp nhận của thiết bị Cookie, nhưng điều này có thể ngăn bạn sử dụng một số tính năng của chúng tôi. Nếu bạn nhấp vào liên kết tới trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bên thứ ba cũng có thể truyền cookie tới bạn. Một lần nữa, Chính sách Bảo mật này không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ bên thứ ba nào, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật và thực tiễn của họ. Hãy lưu ý rằng các cookie được đặt bởi bên thứ ba có thể tiếp tục theo dõi hoạt động của bạn trực tuyến ngay cả sau khi bạn đã rời Dịch vụ của chúng tôi, Và các bên thứ ba không được tôn trọng các yêu cầu "Không Theo dõi" mà bạn đã đặt bằng trình duyệt của mình hoặc thiết bị. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để tùy chỉnh nội dung cho bạn mà chúng tôi nghĩ bạn có thể thích dựa trên mẫu sử dụng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để cải tiến Dịch vụ hoặc để giúp các nhà phát triển xây dựng tốt hơn Chatbot, ví dụ: dữ liệu này có thể cho chúng tôi biết tần suất người dùng sử dụng một tính năng cụ thể của dịch vụ hoặc những loại câu hỏi mà người dùng yêu cầu của một số trò chuyện nhỏ và chúng tôi có thể sử dụng kiến thức đó để làm cho dịch vụ, các chatbot được tạo ra thông qua dịch vụ thú vị hơn với nhiều người dùng được khả thi.

Thông tin thu thập được từ các trang web khác và không theo chính sách

Thông qua cookie mà chúng tôi đặt trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, chúng tôi có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến sau khi bạn thoát dịch vụ của chúng tôi. Giống như bất kỳ thông tin sử dụng khác mà chúng tôi thu thập, thông tin cho phép chúng tôi cải tiến dịch vụ và tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của bạn và nếu không được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, trình duyệt của bạn có thể cung cấp cho bạn một lựa chọn "Không theo dõi", cho phép bạn báo hiệu đến các nhà khai thác các trang web và các ứng dụng và dịch vụ web (Bao gồm các dịch vụ quảng cáo hành vi) mà bạn không muốn các nhà khai thác đó theo dõi. Các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web khác nhau. dịch vụ của chúng tôi không hỗ trợ theo dõi các yêu cầu.

Thông tin cá nhân về tôi có an toàn không?

Tài khoản của bạn được bảo vệ bởi một mật khẩu cho sự riêng tư và an ninh của bạn. Nếu bạn truy cập tài khoản qua Facebook hoặc trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba khác, bạn có thể có thêm hoặc bảo vệ đăng nhập thông qua trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Bạn phải ngăn chặn truy cập trái phép vào tài khoản và thông tin cá nhân của bạn bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu của bạn hoặc các tài khoản khác. Cơ chế đăng nhập hợp lý và giới hạn quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị và trình duyệt của bạn bằng cách xác nhận sau khi bạn đã hoàn tất việc truy cập tài khoản của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ sự riêng tư của tài khoản và các thông tin cá nhân khác mà chúng tôi giữ

Nếu tôi có thắc mắc về chính sách này thì sao?

Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo ngại về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi cho chúng tôi chi tiết Gửi tới contact@puziness.com, và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mối quan tâm của bạn.

Last updated